İnsan Kaynakları

İşçi Sağlığı &
İş Güvenliği Politikamız

Firmamız her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerini, en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş
sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları
arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da
en alt seviyeye indirilmesini sağlamak.

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.

Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.

Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG Politikası’nı, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili
konularda sürekli iyileştirme sağlamak.

Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.