GÜÇSAN YAPI A.Ş MÜŞTERİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Güçsan Yapı A.Ş tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir: -Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi, -Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Fors İzmir tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir: - Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi, - Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda elektronik posta (e-posta), kısa mesaj (sms), diğer web siteleri, formlar, pazarlama otomasyonları, çağrı merkezleri, şikâyet yönetim sistemleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Hotjar, Facebook Pixel, Google ürünleri yöntemi, referanslar, fiziki ortamda satış ofislerinde ve organizasyonlarda veya etkinliklerde müşteri talep formları aracılığı yöntemi ile toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: · Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, · Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, forsizmir.com adresinden  şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. GÜÇSAN YAPI A.Ş  MÜŞTERİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ Güçsan Yapı A.Ş Müşterilerinin Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin, ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri ile ilgili süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti aktivitelerinin yürütülmesi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmesini kabul ediyorum.